Deelnemersvoorwaarden

De hierna volgende deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op een lidmaatschap bij budovereniging BUSHi Arnhem. U gaat het lidmaatschap aan door ondertekening van het inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de deelnemersvoorwaarden van BUSHi Arnhem. 

1. LIDMAATSCHAP 

1.1. Met het lidmaatschap heeft u recht op 1 of meerdere trainingen per week, uitgezonderd de erkende feestdagen en de schoolvakanties.
1.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen. 

2. AANMELDING EN CONTRIBUTIE 

2.1. Bij aanmelding betaalt u € 25,-  inschrijfkosten.
2.2. De kosten en de trainingsfrequentie staan vermeldt op de website.
2.3. Bij inschrijving gaat u een contract aan voor minimaal drie maanden met een automatische bank-incasso. 

3. (BETALINGS)VOORWAARDEN 

3.1. Bij het aangaan van het lidmaatschap betaalt u inschrijfgeld, een bedrag (punt 2.1) en het contributiegedeelte van de eerste maand van het lidmaatschap (2.2). Wij delen deze eerste maand in 4/4, 3/4, 2/4, of 1/4 trainingsweek.
3.2. BUSHi Arnhem int de maandelijkse contributie alleen door middel van een automatische bank- incasso, zo ook tijdens de zomerstop.
3.3. De contributie voor iedere volgende maand dient uiterlijk de eerste werkdag van de nieuwe kalendermaand in het bezit te zijn van BUSHi Arnhem, ook wanneer men niet komt trainen of een tijd niet getraind heeft.
3.4. Restitutie van contributie wordt door BUSHi Arnhem onder geen enkele omstandigheid verleend.
3.5. Alle wijzigingen ten aanzien van contributie dienen voor de 25ste van de maand schriftelijk bij BUSHi Arnhem bekend te zijn. Per de daaropvolgende maand wordt de incasso-inning dan aangepast. 

4. TRAININGEN 

4.1. Er wordt lesgegeven door een bevoegde leerkracht (sensei) in een groep van maximaal 35 personen.
4.2. Gezien de opbouw van de lessen is het van verplicht vanaf het begin van de les aanwezig te zijn.
4.3. Men wordt geacht ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn en op tijd omgekleed gereed te staan. 

5. TOEGANG/SCHOEISEL/KLEDING/VERZORGING/MOBIELE TELEFOON 

5.1. Het is verboden de dojo (ook de fitnessruimte) te betreden met sportschoenen en/of ander schoeisel waarmee buiten is gelopen of in de auto is gereden, etc. Men mag schoon trainingsschoeisel pas aandoen wanneer men zich heeft omgekleed in de daarvoor bestemde kleedkamers. Men verwisselt nergens anders van schoenen en kleding dan in de kleedkamer.
5.2. Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid verplichten wij iedereen om schone handen en voeten, geen sieraden of andere scherpe voorwerpen te dragen en lange haren in een staart of vlecht te dragen. Als een training op blote voeten beoefend dient te worden, is het dragen van slippers verplicht tot aan de ingang van de dojo. 

5.3. Telefoons zijn in de trainingsruimtes niet toegestaan. Wanneer de telefoon gedurende een training afgaat of als men zelf belt, moet men de dojo verlaten en heeft men die dag geen recht meer op een training. 

5.4. In de kleedkamers gedraagt men zich gepast en bij het verlaten van de kleedkamer laat men deze netjes achter. 
5.5. Er is een herenkleedkamer en een dameskleedkamer beschikbaar. Het is verboden voor heren om zich in de dameskleedkamer te bevinden en voor dames om zich in de herenkleedkamer te bevinden. Dit mag alleen plaatsvinden in overleg (bijv. hulp bij omkleden jonge kinderen). 

6. VERHINDERING 

6.1. Na de einddatum van een lidmaatschap vervallen alle rechten.
6.2. Mocht men om medische redenen, na twee bank-incasso’s langer dan een maand moeten stoppen met trainen en wil men daarna weer trainen, dan kan het betalen van de contributie opgeschort worden voor maximaal zes maanden en blijft het lidmaatschap behouden. Men dient vooraf een schriftelijke aanvraag in, samen met een (medische) verklaring. BUSHi Arnhem beslist zelf over het toekennen en de duur van deze opschorting van betaling.
6.3. Verhindering van deelname aan training(en) geeft onder geen enkele omstandigheid recht op het inhalen van lessen of teruggaaf van contributie (punt 3.5). 

7. OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

7.1. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail, voor de 25ste dag van de maand, waarna de inning van de contributie per de 2de daaropvolgende kalendermaand beëindigd wordt, en kan alleen mits men na het aangaan van het lidmaatschap drie volledige maandbetalingen via een bank-incasso heeft gedaan. De contributie van de laatst te betalen maand is gelijk aan die van de maand waarin opgezegd wordt.
7.2. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers, ondernemers en/of BUSHi Arnhem in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojo worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. Hen wordt geen restitutie van contributie of inschrijfgeld verleend.
7.3. BUSHi Arnhem beslist zelf, zonder inbreng van derden, wie lid mag worden en blijven van BUSHi Arnhem en wie toegang heeft tot de dojo. 

8. WANBETALING 

8.1. Betaling van het lesgeld dient uiterlijk op de eerste werkdag van de nieuwe kalendermaand plaats te hebben gevonden. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen welke door de wanbetaler vergoed moeten worden.
8.2. Indien betaling achterwege blijft, kan men per direct uitgesloten worden van het volgen van trainingen. Wil men weer deelnemen aan een training dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan. Bij een stornering van de contributie betaalt men minimaal € 3,50 administratiekosten.
8.3. Ten laste van de wanbetaler komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het niet voldoen van uw betalingsverplichting. 

8.4. Bij wanbetaling kan het lidmaatschap door BUSHi Arnhem eenzijdig worden opgezegd en verliest men alle rechten.
8.5. Wordt het lidmaatschap na wanbetaling opnieuw aangegaan, dan is men wederom inschrijfgeld verschuldigd.
8.6. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente is het lesgeld rentedragend ingaande de eerste dag van een kalendermaand, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door debiteur verschuldigde rente bedraagt sinds 1 januari 2015 wettelijk 2.0 %.

9. AANSPRAKELIJKHEID 

9.1. BUSHi Arnhem stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de lessen, tenzij sprake is van grove nalatigheid aan onze kant.
9.2. Laat kostbaarheden thuis. BUSHi Arnhem kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

10. LIDMAATSCHAP Judobond Nederland 

10.1. Het lidmaatschap van BUSHi Arnhem is exclusief het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN). Indien de judoka deel wil nemen aan judotoernooien, dan is het lidmaatschap van de JBN verplicht. BUSHi Arnhem is Keurmerkclub en Talentpartner van de Nederlandse Judobond (JBN). Naast je lidmaatschap is het noodzakelijk om lid te worden van de JBN

11. OVERMACHT 

11.1. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden, welke buiten onze schuld zijn, waardoor redelijkerwijs nakoming van het verzorgen van de judolessen door BUSHi Arnhem niet meer kan worden verzorgd.
11.2. Indien de overmacht van tijdelijke aard is heeft BUSHi Arnhem de bevoegdheid om de uitvoering van de trainingen op te schorten. Is de overmacht van blijvende aard, dan heeft BUSHi Arnhem het recht om eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen zonder verder schadeplichtig te zijn. 

12. AANPASSING TARIEVEN & VOORWAARDEN 

12.1. BUSHi Arnhem heeft het recht om eenzijdig het abonnementsgeld, het inschrijfgeld en de voorwaarden van deelname aan te passen. U wordt hiervan minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht d.m.v. e-mail en/of publicatie op de website. Gaat u niet akkoord met deze wijzigingen, dan kunt u het abonnement beëindigen. 

13.PESTEN

13.1. In de budosport zijn goede omgangsregels, respect en etiquette belangrijk. BUSHi Arnhem vindt een pedagogisch veilige omgeving belangrijk. Dit betekent dat kinderen die pesten aangesproken worden op hun gedrag. BUSHi Arnhem is gecertificeerd met het label Veilig en Verantwoord Vechtsporten van het NIVM. 

14.WANGEDRAG 

14.1. Wanneer een judoka vanwege wangedrag uit de les is gezet is en er geen gesprek mogelijk is over het wangedrag, dan wordt per direct het lidmaatschap door het bestuur van BUSHi Arnhem beëindigd. U ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk. 

14.2. Wanneer schade door de judoka is toegebracht aan sport- en spelmaterialen, kleedkamers, de judomat of de zaal, zal de judoka en/of de ouder aansprakelijk gesteld worden. De geleden schade zal worden verhaald op de ouder/verzorger. 

14.3. BUSHi Arnhem is tegen discriminatie en seksistische uitingen. Wij verbieden dit gedrag op straffe van (tijdelijke) uitsluiting van de training. Treedt geen wijziging op van het ongewenste gedrag dan zal het bestuur schriftelijk het abbonement opzeggen. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk. 

14.4. BUSHi Arnhem voert een anti-dopingbeleid. Het gebruik van anabole steroïden middelen en/of het bewust nemen van doping als prestatiebevorderend middel is voor de club aanleiding om direct het abonnement van de betreffende judoka schriftelijk te beëindigen. 

15. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

15.1. De persoons- en contactgegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van BUSHi Arnhem gebruikt.

16. BEELDRECHT 

16.1. BUSHi Arnhem wil graag judo bevorderen en de clubactiviteiten en de sportieve prestaties van alle judoka’s breder onder de aandacht brengen. Hierbij maakt BUSHi Arnhem gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal, vervaardigd tijdens judotoernooien of andere clubactiviteiten. Deze worden gebruikt voor onze eigen website en als beeldmateriaal bij bijvoorbeeld persberichten. Het materiaal wordt door BUSHi Arnhem niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De judoka kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor het beschikbaar stellen van dit materiaal aan BUSHi Arnhem. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter, dan verzoeken wij u om dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur van BUSHi Arnhem: secretariaat@bushiarnhem.nl 

17. KLACHTEN 

17.1. Heeft u klachten over de judoles dan vragen wij u eerst persoonlijk contact op te nemen met de docent, zodat een gesprek plaats kan vinden. Heeft u een klacht over de club, of heeft het gesprek met de docent niet het gewenste resultaat, dan kunt per e-mail contact opnemen met de voorzitter: voorzitter@bushiarnhem.nl